این برچسب یا تگ مختص به ظرفیت های آب شیرین کن های صنعتی دستگاه RO صنعتی می باشد. و بازه ظرفیتی تولید این دستگاه های RO از 5m³/day تا 4500m³/day می باشد.