معرفی مدیر عامل شرکت آب پاک سازان

محمدرضا قدکساز مدیرعامل شرکت فنی مهندسی آب پاک سازان

Mohammed Reza ghadaksaz

abpaksazan company

محمدرضا قدکساز مدیر عامل شرکت آب پاک سازان
محمدرضا قدکساز مدیر عامل شرکت آب پاک سازان